Általános Szerződési Feltételek

Hirdetések (x)


Kisfalusi Tibor E.V., (8000 Székesfehérvár Lugosi u. 2/G, adószám 62982669-1-27) ,mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),


a coachnotes.hu vásárlói, előfizető ügyfelei

(továbbiakban: Előfizető vagy Vásárló) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

A szolgáltató (egyedi) szoftverfejlesztést, adatfeldolgozási szolgáltatást, egyéb számítástechnikai tevékenységeket végez oly módon, hogy a coachnotes.hu oldalon található szoftver ingyenes változatát közzé teszi, és annak teljes (regisztrált, “PRO”) változata megvásárolhatóa honlapon keresztül, illetve a hozzá kapcsolható fizetős adatfile-ok (pl. edzéstervek, mérkőzéselemzések, stb) megtekinthetőek és előfizetői vagy vásárlói minőségben regisztráció után megvásárolhatóak.
További információs termékek vásárlással és/vagy előfizetéssel szerezhetőek meg (pl. oktató anyagok, videok, letölthető vagy on-line hozzáférhető dokumentumok formájában).

1.1  Szoftver vagy adatfile kiválasztása.
1.2  Regisztráció
1.3. Fizetési mód kiválasztása, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 3 munkanapon belül hozzáférhetőek az anyagok, bankkártyás, Paypal-os és Barionos fizetés esetén maximum 2 napon belül). Mindezek mellett törekszünk a technológiai fejlesztésre, és ezen határidők jelentős csökkentését céloztuk meg.

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Jelen ÁSZF 2019. január hónap 9. napjától hatályos.
2019. január 9-én firssítve lett.


2

3. Az ÁSZF alanyai:

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed Kisfalusi Tibor E.V-re, mint Szolgáltatóra, másrészről a szoftverek és adatfile-ok vásárlóira, előfizetőire.

 • Szolgáltató:   Kisfalusi Tibor E.V., (8000 Székesfehérvár Lugosi u. 2/G, adószám 62982669-1-27; info@coachnotes.hu) ,mint szolgáltató
 • Előfizető:  az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi  személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni  cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján  nyújtott szolgáltatások előfizetője.
 • Vásárló:  az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi  személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni  cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján  nyújtott szolgáltatások vagy termékek (licensz) vásárlója.

4. A szerződés létrejötte:

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető/Vásárló és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

5. Az Előfizető/Vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 Az  Előfizető/Vásárló jogosult az általa megrendelt Szoftver és adatok személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1.  pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett; továbbá az Előfizető / Vásárló jogosult a regisztrált (“Pro”) szoftverrel létrehozott Tudásanyagot (Adat) saját belátása szerint felhasználni, beleértve a papíralapú megosztást, labdarúgó csapathoz kapcsolódó minden szakmai tevékenységet, internetes honlapon, közösségi oldalakon, konferenciákon, szakmai rendezvényen történő bemutatást mindaddig, amíg a létrehozott file-ok csak a program által kerültek módosításra, szerkesztésre. Ettől eltérő felhasználás csak a szerzők (info@coachnotes.hu) előzetes írásos engedélyével lehetséges.

5.2 Előfizető/Vásárló  jogosult a szerződés tárgyát képező Szoftverrel kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező  üzenet útján.

5.3 Előfizető/Vásárló  köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • bankkártyás fizetés – azonnali
 • Barion utalás – azonnali
 • átutalás a díjbekérő kiállítását követő 8 napon belül.

5.4  Az Előfizető/Vásárló köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására,  megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát illetve a Szoftver(ek) regisztrációs kódját  továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé  tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását  másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem  következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5  Előfizető/Vásárló  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott termékhez és / vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokról.  Előfizető / vásárló jogosult az info@coachnotes.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6  Természetes  személy Előfizető/Vásárló tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

5.7 Vásárló tudomásul veszi és betartja a Szoftver ismertetőjében található Licensz feltételeket.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1 Szolgáltató  köteles biztosítani az Előfizető / Vásárló által, a megrendelőlapon vagy a webshopon keresztül megrendelt szoftver regisztrációs kódját illetve az Adatfileokhoz való hozzáférést a coachnotes.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató  érdekkörében felmerült okból nem használható  rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető/Vásárló által igényelt Szoftver vagy Adatfileok felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3 A  Szolgáltató köteles a Szoftvert, az Adatfile-okat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető  legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a kijavításra vonatkozó intézkedéseket tervezetét a www.coachnotes.hu oldalon ismertetni.

6.4 A  Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon  károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A  Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének  bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt  értesíteni.

6.6 Szolgáltató  fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a  regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető  e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés  teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes  személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó  lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy  esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát,  adószámát, e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 365 naptári nap.

Előfizető/Vásárló adatait a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően dolgozza fel. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem  természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetesen  személy Előfizető halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Kormány rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés  kötést megelőzően a coachnotes.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) tesz eleget.

8. Elállási/Felmondási  jog

Az Előfizetők / Vásárlók lehető legjobb tájékoztatása érdekében a lehető legtöbb információt (például ingyenesen letölthető szoftver, képek, videók, leírások) megadjuk, mielőtt vásárolna.
A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg az adatfile-okhoz vagy a Szoftver regisztrációs kódjához az Előfizető / Vásárló bizonyíthatóan nem fért hozzá (Pl. Fizetés megtörtént, de a teljesítés még nem). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

8.1 A Szolgáltató, illetve az Előfizet ő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

8.2  A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

8. Fizetési módok

8.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

 • bankkártyás fizetés – azonnali
 • Barion utalás – azonnali
 • Paypal utalás – azonnali
 • átutalás a díjbekérő kiállítását követő 8 napon belül.
  Kisfalusi Tibor
  11676005-58686801-76000007
  Erste Bank

9. Egyéb rendelkezések

A  Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás Adatfile-ok használati jogát átengedi, egyebekben  fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt  szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a  Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten  tudomásul veszi.

9.1 Szolgáltató  tájékoztatja Előfizetőt, hogy a www.coachnotes.hu oldalain található szoftverek, képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

9.2 A  Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

9.2  A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással  együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

9.3  Jelen  ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.coachnotes.hu  oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

10. Vis major

10.1 Egyik  fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség  teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen  körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa,  tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,  polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal  felmondani.

10.3 Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4 A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a  Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.Vegyes rendelkezések

11.1 Szolgáltató  és Előfizető/Vásárló kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2 A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

11.3 Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Székesfehérvár, 2019. 01. 09.